De voorbije maanden gebeurden er heel wat zaken die relevant zijn voor de Vlaamse archeologiesector. Een nieuwe versie van de Code van Goede Praktijk, wijzigingen aan de regelgeving, het jaarlijkse evaluatierapport archeologie, nieuwe handleidingen en de vaststelling van een reeks archeologische zones zijn er maar enkele van. Daarom organiseert het agentschap Onroerend Erfgoed op woensdag 26 september 2018 een informatie- en interactiedag voor de sector.

Op deze dag willen we tekst en uitleg geven bij de recente evoluties en een platform bieden om te reflecteren over een aantal onderwerpen. Het doelpubliek zijn erkende archeologen en hun medewerkers, erkende onroerenderfgoedgemeenten, erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en onroerenderfgoeddepots.

De voormiddag staat in het teken van informeren: verschillende sprekers lichten dan de recente ontwikkelingen en publicaties toe aan alle aanwezigen. Aansluitend is er in de namiddag gelegenheid voor overleg en uitwisseling in thematische rondetafelgesprekken. De bedoeling van deze gesprekken is om in kleinere groepen feedback te geven, ideeën te ontwikkelen en vooral in interactie te gaan.

De dag vindt plaats in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is nodig. Bij de inschrijving kan u aangeven aan welke rondetafel u wil deelnemen. Een broodjeslunch en verfrissingen worden voorzien.

De inschrijvingen werden afgesloten.

Programma

9u00-9u30: Onthaal met koffie (cafetaria)

9u30-10u30: Plenaire sessie 1 (auditorium)

 • Verwelkoming
 • Code van Goede Praktijk versie 3.0: toelichting over de wijzigingen aan de Code van Goede Praktijk
 • Wijzigingen Onroerenderfgoeddecreet en -besluit m.b.t. archeologie: stand van zaken en tijdspad
 • Evaluatierapport archeologie werkjaar 2017: vaststellingen en conclusies

10u30-10u50: Koffiepauze (cafetaria)

10u50-12u15: Plenaire sessie 2 (auditorium)

 • Recente instrumenten voor de sector: afwegingskader menselijke resten, handleiding DHM en nieuwe kaartlagen, onderzoek archeologische referentiecollecties in Vlaanderen
 • Archeologische Zones (AZ) en Gebieden Geen Archeologie (GGA): stand van zaken en vooruitzichten
 • Archeologienota’s en archeologieportaal: do’s en don’ts, tips en tricks
 • Het depotnetwerk: stand van zaken

12u15-13u30: Broodjeslunch (cafetaria)

13u30-15u30: Rondetafelgesprekken (diverse lokalen)

 • Thema 1: het Archeologieportaal. Wat is er goed aan het Archeologieportaal, wat werkt minder goed? Waar worstelt men mee? Welke functionaliteiten zouden een meerwaarde bieden? Hoe kunnen de gebruikers actiever betrokken zijn bij de ontwikkeling of testfases?
 • Thema 2: handleidingen en vorming. Komt de vorm en opzet van de huidige handleidingen en vorming tegemoet aan wat men ervan verwacht? Waarom gebruikt men bepaalde handleidingen wel en andere niet? Over welke onderwerpen moeten er nieuwe handleidingen komen? Wat is er nog nodig naast de klassieke handleiding? Hoe kan de sector bijdragen aan handleidingen en vorming?
 • Thema 3: evaluatierapport archeologie. Welke fenomenen gaan er schuil achter de cijfers? Welke aspecten komen onvoldoende aan bod? Hoe kan de sector actiever bijdragen aan de jaarlijkse evaluatie?
 • Thema 4: AZ en GGA. Hoe kan informatie uit de dagelijkse praktijk of bestaande regionale kennis beter doorstromen naar de AZ en GGA? Wat zijn de effecten die men op het terrein merkt van AZ en GGA? Hoe kan de sector actiever bijdragen aan deze instrumenten?
 • Thema 5: depotnetwerk en deponering. Hoe kan een betere afstemming bereikt worden tussen de noden van de archeologen en het aanbod van de depots? Hoe kunnen de vereisten van de depots beter ingebed worden in het archeologisch proces en de praktijk?
 • Thema 6: referentiecollecties. Heeft de dagelijkse archeologiepraktijk nood aan referentiecollecties? Zijn die voldoende voorhanden? Waarom maakt men er wel of geen gebruik van? Welke rol ziet de sector voor zichzelf in het opbouwen van referentiecollecties?

15u30: conclusies, afsluiting en informeel contactmoment met drankje (cafetaria)