Vandaag, op 13 juni 2018, lanceren we de projectoproep voor het indienen van projectvoorstellen voor de projectsubsidies, module ‘wetenschappelijk onderzoek’, thema ‘syntheseonderzoek archeologie’.

De oproep staat open voor de gehele archeologische sector, zowel de uitvoerende (private) archeologiebedrijven als de wetenschappelijke instellingen en (boven)lokale overheidsdiensten. Samenwerking wordt sterk aanbevolen.

Een projectvoorstel indienen kan tot en met woensdag 1 augustus 2018 door het aanvraagformulier volledig in te vullen en digitaal of per beveiligde zending aan het agentschap te bezorgen. Uiterlijk op 1 december 2018 beslist de minister bevoegd voor onroerend erfgoed welke projecten gesubsidieerd worden.

Het subsidiepercentage bedraagt 90% van de bewezen kosten. Er is een minimum eigen inbreng van 10% van de subsidieerbare projectkosten vereist. Een project kan een maximaal subsidiebedrag van 200.000 euro ontvangen. De maximale duurtijd van een project bedraagt 450 dagen of 15 maanden.

Meer informatie over de modaliteiten, de beoordelingscriteria, de procedure en de financiële richtlijnen vind je in de toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een projectsubsidie Archeologisch Syntheseonderzoek 2018. Tip: gebruik deze toelichting als hulpmiddel om het aanvraagformulier in te vullen.

Opgelet: deze toelichting werd lichtjes aangepast ten opzichte van de versie van mei 2018.

We ontvingen zowel per mail als via de facebookgroep vragen over de toelichting bij de projectsubsidies. Op basis van die vragen hebben we de toelichting aangepast op volgende punten:

  • Natuurlijke personen zijn niet uitgesloten van een subsidie (punt 1.1)
  • Verduidelijking hoe een partnerschap een financieel plan kan opmaken (punt 1.2)

In een aanvullend document verduidelijken we nog enkele andere zaken:

  • Partnerschappen versus uitbesteding
  • Projectsubsidies versus overheidsopdrachten
  • Inbreng van loonkosten en de wijze waarop kosten verantwoord moeten worden na afloop van het project

Links

Downloads