Na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering op 30 maart, keurde ook het Vlaams Parlement op 4 juli het wijzigingsdecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie goed. Een deel van de wijzigingen treedt onmiddellijk in werking, maar het grootste deel wordt op dit moment doorvertaald in een wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit.

Enkel de wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet die geen doorvertaling vragen in het Onroerenderfgoedbesluit, treden 10 dagen na publicatie in het Staatsblad in werking. Het gaat om de aanpassingen van de beschermingsprocedure en de nieuwe verplaatsingsprocedure:

Om het draagvlak voor beschermingen te vergroten wordt voortaan voorafgaand aan een voorlopige bescherming ook het advies van de eigenaar (de zakelijkrechthouders) ingewonnen, naast dit van het betrokken gemeentebestuur, van verschillende departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid en van de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed.
Er wordt een snelle procedure voorzien voor het verplaatsen van een beschermd goed.

De meeste wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet vragen echter om een aanpassing van het Onroerenderfgoedbesluit. Deze worden op dit moment uitgewerkt en moeten uiteraard het volledige Vlaamse regelgevingsproces doorlopen. Ook de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen zal in dit wijzigingsbesluit bepaald worden.

Meer informatie over de wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie vind je op de pagina over regelgeving in opmaak. Je kan hier het wijzigingsdecreet en de memorie van toelichting raadplegen en de belangrijkste door te vertalen wijzigingen lezen.