Overzicht blogartikelen

Bouwkundig erfgoed in Limburg vastgesteld

Elise Hooft in categorie Bouwkundig erfgoed, Inventaris,

Het opstellen van een inventaris van bouwkundig erfgoed in Limburg is bedoeld om het behoud van relicten en bouwkundige gehelen met erfgoedwaarde te stimuleren. Door deze inventaris formeel ‘vast te stellen’ bevestigt de bevoegde minister dat alle erfgoeditems op deze lijst op het moment van de vaststelling erfgoedwaarde(n) bezitten. Ze krijgen hierdoor een aantal rechtsgevolgen die het behoud stimuleren.

Lees dit artikel

Onderzoek naar de invloed van erfgoed op woningprijzen

Evelien Oomen in categorie Bouwkundig erfgoed, Beleid, Onderzoek,

Het consortium KULeuven-Antea voerde in 2017 in opdracht van het agentschap een onderzoek uit naar de effecten van de erfgoedkarakteristieken van woningen en hun omgeving op de marktprijzen van woningen in Vlaanderen. De resultaten van het onderzoek vind je in een gloednieuw rapport.

Lees dit artikel

Onderzoeksrapport over energiezuinige maatregelen in monumenten met woonfunctie

Willem Hulstaert in categorie Bouwkundig erfgoed,

In deze studie wordt een methodologie voorgesteld die restauratie-architecten, eigenaars en beheerders helpt bepalen welke energiebesparende maatregelen ze kunnen toepassen in woningen met erfgoedwaarde. De studie werd uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau Antea en architectenbureau Erfgoed & Visie.

Lees dit artikel

Eerste principiële goedkeuring Vlaamse regering voor wijzigingen Onroerenderfgoeddecreet

Ingrid In 't Ven in categorie

Medio juli keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie' goed. Deze geeft in grote lijnen weer welke aanpassingen aan de onroerenderfgoedregelgeving worden voorgesteld als gevolg van een evaluatie. De Vlaamse Regering wijzigt daarom nu principieel haar Onroerenderfgoeddecreet. Na deze eerste principiële goedkeuring wordt nu het advies van de SARO ingewonnen. Na verwerking van het advies worden de wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet opnieuw aan de Vlaamse Regering voorgelegd voor een tweede principiële goedkeuring. Na advies van de Raad van State volgt de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering, waarna de parlementaire behandeling kan starten. Na de goedkeuring van de decreetswijziging door het Vlaams Parlement volgen de nodige wijzigingen aan het Onroerenderfgoedbesluit. Hierin zal ook de inwerkingtredingsdatum van al deze wijzigingen bepaald worden.

Lees dit artikel

Tweede nummer van het tijdschrift M&L

Natalie Huyghe in categorie

Er verscheen een nieuw nummer van het tijdschrift M&L bij uitgeverij die Keure. Je kan het hier raadplegen. 

Lees dit artikel