In Bescherming

Mijn woning staat in de inventaris. Is dit dan beschermd?

We maken een onderscheid tussen de inventaris, de vastgestelde inventaris en bescherming. Opname in de inventaris en de vastgestelde inventaris betekent niet dat je eigendom beschermd is. In de databank beschermingen kan je nagaan of je eigendom beschermd is of niet. Staat je eigendom in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed? Dan heeft dit vier rechtsgevolgen waar je rekening mee moet houden. Meer informatie krijg je in de brochure 'Erfgoed in mijn straat'.

Gerelateerde Links

Zijn er premies voor beschermd erfgoed?

De Vlaamse overheid moedigt kleine en grotere werken voor beschermd erfgoed aan en heeft verschillende premies ter beschikking. Daarnaast is er ook de federale maatregel van de belastingvermindering en zijn er EPB-vrijstellingen mogelijk.

Gerelateerde Links

Mag ik een monument verbouwen?

Verbouwen kan als de wijziging geen afbreuk doet aan de waardevolle elementen die tot de bescherming hebben geleid. Deze waarden staan beschreven in het beschermingsbesluit en kan je online raadplegen in de databank beschermingen. Daarnaast moet de ingreep ook in overeenstemming zijn met de wetgeving op ruimtelijke ordening. Meestal heb je voor een verbouwing een stedenbouwkundige vergunning nodig. Is dat niet het geval, dan vraag je toelating aan  het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat geldt ook voor kleinere ingrepen. Om alles vlotter te laten verlopen, kun je beter op voorhand advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Gerelateerde Links

Is het interieur ooit beschermd?

Een (gebouwd) monument is steeds beschermd samen met het ‘nagelvaste’ interieur, zoals stucwerk, een schouwmantel, een lambrisering of een trap. Andere roerende goederen zijn alleen mee beschermd als ze expliciet opgenomen zijn in het beschermingsbesluit.

Hoe weet je of erfgoed (voorlopig) beschermd is?

Of erfgoed voorlopig beschermd wordt, kom je te weten tijdens het openbaar onderzoek, of via een aangetekende brief, wanneer je de eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter ervan bent. Zowel de voorlopige als de definitieve bescherming verschijnt ook in het Belgisch Staatsblad. Bovendien kan je het perceel of pand opzoeken in de beschermingsdatabank van het agentschap Onroerend Erfgoed. Daar vind je een overzicht van duizenden beschermingsbesluiten.

Gerelateerde Links

Heb je inspraak bij een bescherming?

Inspraak is ingebakken in het systeem van beschermen. Bij de voorlopige bescherming krijg je de kans om opmerkingen en bezwaren te formuleren. Dit doe je binnen een welbepaalde termijn bij het agentschap. Deze deadline varieert naargelang het over een archeologische zone, monument, stads- of dorpsgezicht, landschap of varend erfgoed gaat. Wanneer je opmerkingen terecht zijn, neemt de minister deze mee in overweging wanneer hij of zij het erfgoed (eventueel) definitief beschermt.

Gerelateerde Links