In Archeologie

Overzicht van de vragen en antwoorden die gesteld werden tijdens de infosessie voor de Vlaamse overheid op 17 februari 2016 in Brussel.

Download hier het overzicht van de vragen en antwoorden die gesteld werden tijdens de infosessie voor de Vlaamse overheid op 17 februari 2016.

Overzicht van de vragen en antwoorden die gesteld werden tijdens de Vlaamse infodagen in de provinciale hoofdsteden (januari-februari 2016).

Download hier het overzicht van de vragen en antwoorden die gesteld werden tijdens de Vlaamse infodagen in de provinciale hoofdsteden (januari-februari 2016). De vragen zijn opgedeeld volgens locatie.

Kan het agentschap een sjabloon voor de overeenkomst met de eigenaar ter beschikking stellen?

Voor je als erkend metaaldetectorist een terrein betreedt, heb je de toestemming van de eigenaar nodig. Op vraag van verschillende metaaldetectoristen maakte het agentschap een voorbeeldovereenkomst op die je kan gebruiken om met de grondeigenaar goede afspraken te maken. Je bent niet verplicht dit sjabloon te gebruiken. Het is geen officieel document, geen machtiging of toelating van het agentschap, maar een hulpmiddel.

Je hebt steeds de toestemming van de eigenaar nodig om een terrein te mogen prospecteren. De eigenaar heeft het recht dit te weigeren.

Volgens het Burgerlijk Wetboek is de grondeigenaar ook eigenaar van de vondsten die je op zijn of haar terrein vindt. Die eigendom kan hij of zij echter met een mondelinge of schriftelijke overeenkomst overdragen aan de vinder of een derde persoon. Ook daar kan deze voorbeeldovereenkomst als hulpmiddel dienen.

Metaaldetectievondsten zijn in de eerste plaats eigendom van de grondeigenaar. Welke controle is er dan nog over de artefacten?

De grondeigenaar is inderdaad eigenaar van de vondsten die je op zijn of haar terrein vindt (volgens het Burgerlijk Wetboek). Die eigendom kan hij of zij echter met een mondelinge of schriftelijke overeenkomst overdragen aan de vinder of een derde persoon.

Je moet je dan wel aan het behoudsbeginsel van archeologische ensembles houden. Alle vondsten die je aantreft op een terrein, worden beschouwd als een archeologisch ensemble dat steeds in zijn geheel moet bewaard worden. De eigenaar kan dus niet de stukken die hem interesseren voor zich houden en de rest overdragen aan de vinder of een derde. Bovendien is de eigenaar of de persoon aan wie de eigendom werd overgedragen, verantwoordelijk voor het in goede staat en duurzaam bewaren van het ensemble.

Er is een uitzondering op het eigenaarschap wanneer iemand zijn of haar eigendom op de vondst kan bewijzen. Bijvoorbeeld: je vindt als detectorist een verloren trouwring: de ring is nog altijd eigendom van degene die hem in bezit had toen hij verloren werd. De eigenaar van de ring moet kunnen aantonen dat de ring van hem of haar is (door een naam gegraveerd in de ring, een foto of een aankoopbewijs).

Heb ik als erkend metaaldetectorist het recht om terreinen te betreden? Kan ik met mijn erkenning de eigenaar verplichten mij toe te laten op zijn of haar eigendom?

Neen. Je erkenning is geen machtiging en verleent je geen enkele autoriteit. Jouw erkenning dient enkel om je te kunnen legitimeren bij een controle. Voor je een terrein betreedt, heb je steeds de toestemming van de eigenaar nodig. De eigenaar heeft het recht dit te weigeren. 

Overzicht van de vragen en antwoorden uit de infosessie voor metaaldetectoristen van 16 januari 2016

Download hier het overzicht van de vragen en antwoorden die gesteld werden tijdens de infosessie voor metaaldetectoristen op 16 januari 2016. De vragen zijn opgedeeld in volgende rubrieken:

  • mijn erkenning
  • de Code van Goede Praktijk
  • handhaving
  • melden van vondsten
  • omgaan met vondsten

Welk diploma heb je nodig voor een archeologische opgraving of prospectie?

Ik heb een diploma archeologie behaald aan onderwijsinstelling buiten de Vlaamse gemeenschap.  Kan ik dan wel een vergunning verkrijgen voor  een archeologische opgraving, een archeologische prospectie met ingreep in de bodem of voor het gebruik van detectoren?

Om hiervoor een vergunning te verkrijgen, moet je  houder zijn van één van de volgende diploma’s:
a) licentiaat of doctor in de geschiedenis met specialisatie in de archeologie;
b) licentiaat of doctor in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis met specialisatie in de archeologie;
c) licentiaat, master of doctor in de archeologie en kunstwetenschappen met specialisatie in de archeologie;

d) licentiaat, master of doctor in de archeologie;

e) een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese verordening, of internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de diploma’s vermeld in a) tot en met d) is erkend. De bevoegdheid voor het (niveau)gelijkwaardig verklaren van een buitenlands diploma ligt bij Naric-Vlaanderen, het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (www.naric.be).

Heb je een diploma archeologie behaald aan een universiteit in de Franse gemeenschap van België, dan heb je uiteraard geen gelijkwaardigheidsattest nodig.

Heb je je diploma archeologie  in Nederland behaald? Door artikel 2 en artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 ( houdende vaststelling van de academische gelijkwaardigheid van Nederlandse diploma's van het hoger onderwijs) zijn de Nederlandse en Vlaamse graad van “bachelor”, “master” of “doctor” gelijkwaardig.   Je vergunningaanvraag kan dus niet geweigerd worden op basis van de kwalificatievoorwaarden.

Zijn er premies voor beschermd erfgoed?

De Vlaamse overheid moedigt kleine en grotere werken voor beschermd erfgoed aan en heeft verschillende premies ter beschikking. Daarnaast is er ook de federale maatregel van de belastingvermindering en zijn er EPB-vrijstellingen mogelijk.

Gerelateerde Links

Hoe weet je of erfgoed (voorlopig) beschermd is?

Of erfgoed voorlopig beschermd wordt, kom je te weten tijdens het openbaar onderzoek, of via een aangetekende brief, wanneer je de eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter ervan bent. Zowel de voorlopige als de definitieve bescherming verschijnt ook in het Belgisch Staatsblad. Bovendien kan je het perceel of pand opzoeken in de beschermingsdatabank van het agentschap Onroerend Erfgoed. Daar vind je een overzicht van duizenden beschermingsbesluiten.

Gerelateerde Links

Heb je inspraak bij een bescherming?

Inspraak is ingebakken in het systeem van beschermen. Bij de voorlopige bescherming krijg je de kans om opmerkingen en bezwaren te formuleren. Dit doe je binnen een welbepaalde termijn bij het agentschap. Deze deadline varieert naargelang het over een archeologische zone, monument, stads- of dorpsgezicht, landschap of varend erfgoed gaat. Wanneer je opmerkingen terecht zijn, neemt de minister deze mee in overweging wanneer hij of zij het erfgoed (eventueel) definitief beschermt.

Gerelateerde Links