In Erfgoedlening

Wat is het verschil tussen een investeringskrediet en een consumentenkrediet? Kan ik beide types lening combineren?

Investeringskredieten zijn bedoeld voor onroerend erfgoed in eigendom van ondernemers, vennootschappen, publieke entiteiten en openbare besturen. Consumentenkredieten zijn bedoeld voor particuliere eigenaars van een onroerend erfgoed.

Occasioneel kunnen beide krediettypes worden gecombineerd, bijvoorbeeld als de locatie wordt ontwikkeld voor gemengd gebruik, zoals bijvoorbeeld een handelszaak met woning voor eigen gebruik. Voorwaarde is dat ze kunnen beschouwd worden als een opzichzelfstaand onderdeel.   

Moet ik eerst een omgevings- en/of stedenbouwkundige vergunning hebben voor ik een erfgoedlening kan aanvragen?

Ja, het dossier moet in principe uitvoerbaar zijn op het moment dat de lening wordt afgesloten. Vergunningen, toelatingen en goedgekeurde premiedossiers gelden als referentie voor wat door de lening wordt gedekt.

Kan ik als huurder van een onroerend erfgoed een erfgoedlening afsluiten?

Nee, er moet minimum een zakelijk recht op uw naam staan (erfpacht, eigenaar, recht van opstal). Huur of concessie is geen zakelijk recht, in dergelijke gevallen kan dus geen erfgoedlening aangevraagd worden.

Kan een vereniging van mede-eigenaars een erfgoedlening aanvragen?

Een vereniging van mede-eigenaars kan beschouwd kan worden als een onderneming en kan in deze hoedanigheid een investeringskrediet aanvragen. Let hierbij wel op dat als men een investeringskrediet aanvraagt als vereniging van mede-eigenaars, dit niet gecombineerd kan worden met een erfgoedpremie door de individuele leden van de vereniging voor diezelfde werken.

Vanaf wanneer begint de afbetalingstermijn te lopen?

Intresten zijn verschuldigd vanaf de eerste opname van de lening en dit op het totaal opgenomen bedrag.  De intresten worden een eerste maal aangerekend in de maand die volgt op de eerste opneming en vervolgens elke maand die daarop volgt.

De terugbetaling van kapitaal start na volledige opname van de lening of ten laatste 24 maanden na de toekenning van de lening voor het opgenomen bedrag van de lening.

Moet ik om een erfgoedlening te kunnen krijgen een schuldsaldoverzekering afsluiten?

Nee.  De ontlener is wel verplicht het onroerend erfgoed, waarvoor de lening bestemd is, op voldoende wijze te verzekeren tegen risico’s van brand, verhaal van de buren, … Deze verplichting geldt tijdens de volledige duur van de lening.

Wordt er een hypotheek genomen op het onroerend goed als garantie voor de erfgoedlening?

Nee, er wordt geen hypotheek of andere garantie gevraagd.

Wat als de prijs van de uitgevoerde werken lager of hoger is dan het geleende bedrag?

Het geld van de lening wordt uitbetaald op basis van facturen en eventueel betalingsbewijzen. Als de prijs van de werken lager is, wordt het afbetalingsschema aangepast. Is de prijs hoger dan zal een nieuwe aanvraag tot erfgoedlening moeten gebeuren, dit kan tot het maximale bedrag van 250 000 euro bereikt is.

Wat gebeurt er als ik mijn onroerend erfgoed verkoop voor de terugbetalingstermijn van de erfgoedlening verstreken is?

Bij verkoop van het onroerend erfgoed wordt de lening opgezegd en onmiddellijk opeisbaar.  Dit betekent dat de leninggever het recht heeft de onmiddellijke terugbetaling van de lening te vragen.

Kan ik de erfgoedlening vervroegd terugbetalen? Onder welke voorwaarden?

Een gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van de lening is steeds mogelijk.  Als de ontlener tot gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling wenst over te gaan, brengt hij de leninggever hiervan op de hoogte ten minste tien bankwerkdagen voor de gewenste datum van vervroegde terugbetaling .

Als de ontlener verkiest om de lening vervroegd terug te betalen, wordt de lening beëindigd ten belope van het terugbetaalde gedeelte van de lening. Het bedrag verschuldigd door de ontlener is gelijk aan het saldo, verhoogd met de vervallen intresten tot aan de datum van de vervroegde terugbetaling en een wederbeleggingsvergoeding die gelijk is aan 6 maanden intrest.

Wat gebeurt er als ik mijn erfgoedlening niet kan afbetalen?

Wanneer de achterstand in betaling, na meerdere rappels, blijft aanhouden en geen oplossing kan geboden worden voor de aanzuivering hiervan, zal de lening worden opgezegd en is het openstaand saldo onmiddellijk opeisbaar.

De wanbetaling van een consumentenkrediet, wordt geregistreerd bij de Centrale voor Kredieten aan particulieren.

Wat gebeurt er als de aanvrager van een erfgoedlening overlijdt?

De verplichtingen en verbintenissen aangegaan bij het afsluiten van de erfgoedleningovereenkomst, zijn in geval van overlijden, hoofdelijk en ondeelbaar onder de rechthebbenden.  Dit betekent dat de leninggever de invordering kan nastreven van het totaal opeisbare bedrag, te laste van om het even welke erfgenaam of rechthebbende van de overleden ontlener.

Heeft de erfgoedlening rechtstreeks invloed op mijn kadastraal inkomen?

De erfgoedlening zelf heeft geen invloed op het kadastraal inkomen, maar na verbouwingen kan het mogelijk zijn dat het kadastraal inkomen herschat wordt.