In Vergunningen

Welk diploma heb je nodig voor een archeologische opgraving of prospectie?

Ik heb een diploma archeologie behaald aan onderwijsinstelling buiten de Vlaamse gemeenschap.  Kan ik dan wel een vergunning verkrijgen voor  een archeologische opgraving, een archeologische prospectie met ingreep in de bodem of voor het gebruik van detectoren?

Om hiervoor een vergunning te verkrijgen, moet je  houder zijn van één van de volgende diploma’s:
a) licentiaat of doctor in de geschiedenis met specialisatie in de archeologie;
b) licentiaat of doctor in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis met specialisatie in de archeologie;
c) licentiaat, master of doctor in de archeologie en kunstwetenschappen met specialisatie in de archeologie;

d) licentiaat, master of doctor in de archeologie;

e) een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese verordening, of internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de diploma’s vermeld in a) tot en met d) is erkend. De bevoegdheid voor het (niveau)gelijkwaardig verklaren van een buitenlands diploma ligt bij Naric-Vlaanderen, het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (www.naric.be).

Heb je een diploma archeologie behaald aan een universiteit in de Franse gemeenschap van België, dan heb je uiteraard geen gelijkwaardigheidsattest nodig.

Heb je je diploma archeologie  in Nederland behaald? Door artikel 2 en artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 ( houdende vaststelling van de academische gelijkwaardigheid van Nederlandse diploma's van het hoger onderwijs) zijn de Nederlandse en Vlaamse graad van “bachelor”, “master” of “doctor” gelijkwaardig.   Je vergunningaanvraag kan dus niet geweigerd worden op basis van de kwalificatievoorwaarden.

Mag ik een monument verbouwen?

Verbouwen kan als de wijziging geen afbreuk doet aan de waardevolle elementen die tot de bescherming hebben geleid. Deze waarden staan beschreven in het beschermingsbesluit en kan je online raadplegen in de databank beschermingen. Daarnaast moet de ingreep ook in overeenstemming zijn met de wetgeving op ruimtelijke ordening. Meestal heb je voor een verbouwing een stedenbouwkundige vergunning nodig. Is dat niet het geval, dan vraag je toelating aan  het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat geldt ook voor kleinere ingrepen. Om alles vlotter te laten verlopen, kun je beter op voorhand advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Gerelateerde Links

Mag ik een woning uit de vastgestelde inventaris verbouwen?

Staat je pand in de vastgestelde inventaris? Dan geldt zoals bij elke andere renovatie of grondige verbouwing dat je vooraf een stedenbouwkundige vergunning bij je gemeente aanvraagt. Voor sloop heb je eveneens een vergunning nodig van je gemeente. Het lokale bestuur zal nagaan wat de aanwezige erfgoedwaarden zijn en wat de impact va nde werkzaamheden op deze erfgoedwaarden zijn. Op basis van deze afweging neemt zij een beslissing.

Gerelateerde Links